Vispārīgie noteikumi

SIA “WE ARE VERY” (turpmāk – nometnes organizētājs)

Bērnu dienas nometnes tiek rīkotas saskaņā ar Ministru kabineta 2009. gada 1. septembra noteikumiem Nr. 981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

Nometnes organizētājs apņemas organizēt, tehniski nodrošināt, praktiski realizēt bērniem piedzīvojumu un radošās atpūtas dienas nometnes BRĪNUMZEME 2024. gada vasaras periodā.

Nometnes organizētājs apņemas organizēt dienas nometni BRĪNUMZEME 2024. gada vasarā, laikā no 3.06. līdz 30.08. plkst. 8.30–17.30. Norises vieta – Rīgā, Rūpniecības 54 un Mazā Nometņu 33.

Nometnes organizētājs nosaka dalības maksu par vienu nometnes nedēļu, norādot to mājaslapā.

Dalības maksu dalībnieka vecāks samaksā, reģistrējoties vietnē www.dienasnometne.lv.

Par veiktu maksājumu uzskatāms fakts, ka dalības maksa ienākusi nometnes organizētāja kontā.

Nometnes organizētāja tiesības un pienākumi:

• atbildēt par dalībnieku veselību, drošību, kā arī dalībnieku tiesību un bērnu tiesību ievērošanu saskaņā ar LR normatīvajiem aktiem;

• nekavējoties informēt dalībnieka vecāku par izmaiņām dalībnieka veselības stāvoklī;

• nepieciešamības gadījumā nodrošināt kvalificētu neatliekamo medicīnisko palīdzību;

• nodrošināt higiēnas normu ievērošanu un informēt dalībnieka vecāku par sadzīves apstākļiem nometnē;

• informēt dalībnieka vecāku par nometnes saturu un tās dienas kārtību;

• īstenot nometnes programmu;

• izslēgt dalībnieku no nometnes, ja viņš atkārtoti pārkāpis iekšējās kārtības noteikumus, kuri ir veidoti ar mērķi sekmēt visu bērnu un personāla drošību un labsajūtu.

Nometnes dalībnieki ir bērni vecumā no 5 līdz 11 gadiem.

Reģistrējoties nometnei, bērna vecāks vai aizbildnis apliecina piekrišanu nometnes iekšējās kārtības noteikumiem. Slēdzot līgumu par piedalīšanos nometnē, par nometnes dalībnieku(-iem) tiek sniegta personu identificējoša informācija.

Nometnes organizators

WE ARE VERY SIA
reģ. numurs: 40103197321

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

SAŅEM JAUNUMUS E-PASTĀ

MADE WITH ♥ BY WE ARE VERY

SIA WE ARE VERY © 2020