Vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu dienas nometnē BRĪNUMZEME

Nometnes dalībniekam (ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma) jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

Bērnu nometnes tiks organizētas un to darbība tiks nodrošināta saskaņā ar MK 01.09.2009. noteikumu Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība” prasībām, ievērojot tālāk minētos papildu nosacījumus, kas jāņem vērā saistībā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju (Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojums Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”). Tiks nodrošināta Nometnes darbinieku un dalībnieku instruēšana par Nometnes dienas režīmu, personīgās higiēnas, dezinfekcijas līdzekļu lietošanu, uzturēšanos telpās, ēdienreižu organizēšanu, rīcību āra aktivitātēs un pārgājienos un citiem drošības pasākumiem. Nometnē būs pieejama kontaktinformācija un saraksti par visām personām, kas atradušās Nometnē.

Nometnes organizatori ņems vērā Ministru kabineta 2020.gada 21.maija rīkojuma Nr.279 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”” 4.3.6.7.apakšpunktu par bērnu nometņu norisi. Nometnes nenotiek izglītības iestādes ēkā, tādejādi tās darbība fiziski nepārklājas ar šā rīkojuma 4.3.6.1., 4.3.6.2., 4.3.6.5. un 4.3.6.6.apakšpunktā noteiktajām aktivitātēm.

1. Netiks pieļauta personu, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai stingra izolācija, klātbūtne bērnu nometnē (turpmāk– Nometne) atbilstoši 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojuma Nr. 103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 4.12. apakšpunktam. Šis nosacījums tiek iekļauts līgumā starp Nometnes organizētāju un dalībnieku vai darbinieku.

2. Netiks pieļauta bērnu un darbinieku ar elpceļu infekcijas slimību pazīmēm klātbūtne Nometnē. Bērnu un darbinieku veselības skrīningu (temperatūras mērīšana, elpceļu saslimšanas pazīmes: klepus, iesnas, kakla sāpes), veicot vizuālu novērojumu, nodrošinās Nometnes organizatora norīkota persona gan pirmajā dienā gan katru dienu. Nometnes dalībnieku veselības stāvokli uzraudzīs arī Nometnes norises laikā.

2.1. Ja darbiniekam, veicot darba pienākumus, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), darbiniekam būs pienākums pārtraukt darba pienākumu veikšanu un doties mājās, kā arī telefoniski sazināties ar ģimenes ārstu, lai vienotos par turpmāko ārstēšanas režīmu.

2.2. Ja darbiniekam tiks identificētas akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (drudzis, klepus, elpas trūkums), tas pārtrauks darba pienākumu veikšanu, un Nometnes atbildīgā persona pieteiks izmeklējumu uz Covid-19, sazinoties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (nosūtot e-pastu uz adresi covid.iestades@nmpd.gov.lv vai zvanot uz tālruni 67337095 (tālruņa darba laiks ir katru dienu no pirmdienas līdz svētdienai no plkst. 8:00 līdz 18:00)), un informēs par darba vietu un adresi, par izmeklējamo personu skaitu un atbildīgās personas kontakttālruni.

2.3. Darbinieks varēs atgriezties Nometnē tikai ar ārsta norādījumu (kad ārsts būs noslēdzis darbnespējas lapu).

2.4. Ja bērnam, atrodoties Nometnē, parādāsies akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), Nometne:
– izolēs bērnu atsevišķā telpā/ vietā, kurā nodrošinās tā paša pieaugušā klātbūtni, kas kontaktējās ar bērnu pirms tam;
– sazināsies ar bērna vecākiem, kuriem būs nekavējoties jāierodas pēc bērna. Vecāki būs telefoniski jāsakontaktējas ar savu ģimenes ārstu;
– bērnam tiks izsniegta sejas masku, kuru viņš lietos, pārvietojoties uz izolācijas telpu/ vietu, ja nepieciešams doties uz koplietošanas tualetes telpu, kā arī atstājot Nometnes telpas/ teritoriju, ierodoties vecākiem;
– bērns tiks ārstēts atbilstoši veselības stāvoklim un atgriezīsies Nometnē saskaņā ar ģimenes ārsta norādījumiem.

2.5. Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes tiks konstatētas diviem vai vairāk bērniem un būs radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, Nometnes organizators rīkosies atbilstoši Nometnes iekšējās kārtības noteikumiem, izolējot bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinoties ar bērnu vecākiem un nodrošinot informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk – SPKC) attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt šeit: https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/.

3. Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto Nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas Nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par Nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.

Distancēšanās

4. Nometne uzņems ne vairāk par 30 bērniem vienā grupā. Nometnē varēs atrasties vairākas grupas.

5. Nomentes organizators nodrošinās, ka visi pasākumi notiek katrai Nometnes bērnu grupai atsevišķi.

6. Netiks pieļauta citu, ar Nometni nesaistītu personu, tajā skaitā vecāku, klātbūtne.

7. Nometnēs bērnu pieņemšanu un nodošanu vecākiem pie Nometnes ieejas vai tās teritorijā tiks organoizēta tā, lai mazinātu pulcēšanās iespējas un ievērotu 2 m distanci. Tiks izvietotas vizuālas distancēšanās norādes, piemēram, līnijas uz zemes. Tiks novērstas izglītojamo un vecāku drūzmēšanos Nometnes apkārtnē. Koplietošanas telpu (tualetes, dušas telpa) izmantošana tiks plānota, lai nodrošinātu 2 m distances ievērošanu un nepieļautu pulcēšanos un drūzmēšanos.

8. Nometnes bērnu grupas tiks plānotas tā, lai nenotiktu kontaktēšanās/ maiņa ar citu grupu bērniem un iespēju robežās ar citiem Nometnes darbiniekiem. Tiks aizliegta bērnu un personāla pārvešana uz citām Nometnes grupām un grupu apvienošanu, kā arī vienas Nometnes nedēļas laikā netiks uzņemti jauni dalībnieki.

9. Nometnē redzamās vietās tiks izvietotas skaidri salasāmas norādes ievērot 2 m distanci no pārējām personām.

10. Vienas grupas ietvarā varēs spēlēt kontakta spēli.

11. Organizējot bērnu dienas režīmu, tiks dota priekšroka pasākumiem, kur iespējams distancēties, un pasākumiem ārpus telpām. Netiek pieļauta publisku vietu apmeklēšana.

12. Ēdināšana tiks organizēta katrai Nometnes bērnu grupai atsevišķi.

13. Ja autobusā tiks transportēta tikai viena nometnes dalībnieku grupa, tad masku/sejas aizsegu varēs nelietot. Sabiedrisko transportu izmantojot, maska/sejas aizsegs jālieto.

Bērnu un darbinieku personīgās higiēnas un profilakses pasākumi

14. Bieži un rūpīgi jāmazgā rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, īpaši pirms ēšanas, pēc tualetes apmeklējuma, pēc pastaigām, kā arī aktivitātēm gan ārā, gan telpās. Roku nosusināšanai jāizmanto vienreizējās lietošanas papīra dvieļus. Ja nav iespējams mazgāt rokas, dezinficēt ar spirtu saturošiem roku dezinfekcijas līdzekļiem. Atcerēties, ka skārienjūtīgas ierīces, piemēram, tālruņu virsmas var būt piesārņotas ar vīrusiem un baktērijām, tādēļ tās regulāri tīrīt, izmantojot spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus. Nepieskarties sejai (acīm, degunam un mutei) ar nemazgātām rokām. Roku mazgāšanu veikt vismaz 20 sekundes.

15. Bērni tiks mācīti par pareizu roku mazgāšanu, vadoties pēc SPKC mājaslapā publicētiem ieteikumiem:
https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19 un https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/12
Darbinieku roku dezinfekcijai pieejamā vietā tiks izvietoti 70% spirtu saturošus roku dezinfekcijas līdzekļi.

16. Darbinieki Nometnē izmantos maiņas apģērbu, t.i., viņi nometnē neuzturēsies ar tām pašām drēbēm, ar kurām atnāks no mājām.

17. Tiks nodrošināta droša visu izlietoto individuālo aizsardzības līdzekļu savākšana, šim mērķim izmantojot speciāli marķētus dubultus atkritumu maisus, kurus ievietot konteinerā, kas paredzēts nešķirotiem atkritumiem. Tie netiks atstāti pie konteinera vai ievietoti dalītās vākšanas konteinerā.

18. Nometnes dalībniekiem ne ātrāk kā 7 dienas pirms Nometnes darbības sākuma jāsaņem ģimenes ārsta izziņa, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

Telpu un aprīkojuma uzkopšanas pasākumi

19. Biežāk lietotās virsmas un priekšmeti tiks dezinficēti, izmantojot 70% spirtu saturošus dezinfekcijas līdzekļus, piemēram, skārienjutīgās ierīces, galda virsmas, durvju rokturus, krēsla atbalsta virsmas, ūdens krānus.

20 .Nometne rūpīgi izvērtēs koplietošanas priekšmetus un izņems no aprites tos, kurus nevarēs katru dienu pienācīgi mazgāt ar tīrīšanas līdzekļiem un, ja nepieciešams, dezinficēt.

21. Tiks regulāri vēdinātas telpas vai nodrošināta labu mehāniskā ventilācija.

22. Regulāri tiks veikta telpu uzkopšanu. Telpu mitro uzkopšana tiks veikta vismaz divas reizes dienā. Tualetes telpu mitro uzkopšanu tiks veikta vismaz reizi 3 stundās.

23. Detalizēta informācija par telpu tīrīšanu un dezinfekciju pieejama SPKC mājaslapā: https://spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/aktualitate-par-jauno-koronavi/tirisana-un-dezinfekcija/

Rīgā, 2020.gada 22.maijā

Avots: Informācija no Valsts izglītības satura centra Neformālās izglītības departamenta Interešu izglītības un audzināšanas darba nodaļas vadītājas A.Aukšmukstas k-dzes.

SAZIŅAI

Tālrunis:
+371 22 725 330
Jautājumi par reģistrāciju: info@dienasnometne.lv

Ierosinājumi, jautājumi par nometnēm: nometnes@wearevery.lv
Rūpniecības iela 54, Rīga

PIRMD.–PIEKTD. 9.00–18.00
Elektroniski – bez brīvdienām!

MADE WITH 🤍 BY WE ARE VERY

SIA WE ARE VERY © 2020